NLENFR

 

De Grote Verbouwing

UPDATES
agenda 8 mrt '23
Oogstsessie – 100 WIJKEN PLATFORM
Het recent opgezette 100 WIJKEN PLATFORM richt zich op de uitvoeringsgerichte kennis en werkwijzen die de nodige versnelling bij energie- en klimaatprojecten mogelijk maken. Hoe kunnen we doelen rond vergroening, hernieuwbare energie, renovatie, gedeelde mobiliteit en water efficiënt en snel realiseren in één straat, wijk of kern? Wat is er nodig om de stap te zetten van aparte acties en maatregelen naar een meer geïntegreerde, collectieve aanpak? Het 100 WIJKEN PLATFORM is onderdeel van het werkplatform Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat draait om het lokaal aanpakken van klimaatambities. Op 8 maart vindt een eerste oogstsessie van het 100 WIJKEN PLATFORM plaats. Dit moment biedt de kans aan betrokken duurzaamheids- en milieuambtenaren, algemeen directeuren of projecttrekkers om het werkprogramma van het platform mee vorm te geven. We bundelen tijdens de oogstsessie de inzichten en uitdagingen die opduiken als we klimaat- en energiedoelstellingen rond vergroening, energie, mobiliteit of water in één straat, wijk of dorpskern willen realiseren. Hoe werken we vanuit verschillende doelen en beleidsdomeinen samen aan de herinrichting van het openbaar domein, boven- en ondergronds? Hoe kunnen we collectieve renovatie financieren, en wat is daarbij de rol van lokale besturen? Hoe maken we in deze processen ruimte voor een actiever, breder en diepgaander participatie van bewoners? Deze eerste oogstsessie zal de belangrijkste uitvoeringsgerichte drempels helpen benoemen waarop het werkplatform zich de komende maanden gaat richten. In een volgende stap bundelen we de krachten van kleine tot grote besturen, diverse experts, en Vlaamse administraties en organisaties, om de nodige handvaten en doorbraken te ontwikkelen.

Ambitieuze doelen zijn meer dan abstracte punten aan de horizon. Elk huis, elke straat, elke buurt en elk landschap is van belang. De Grote Verbouwing

De Grote Verbouwing 2020–2030 is een onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma. Ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties timmeren mee aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen we coalities en formuleren we strategische werven die tussen nu en 2030 gerealiseerd kunnen worden. De Grote Verbouwing is een non-profit en toekomstgericht initiatief van een groeiende en diverse groep actoren met uiteenlopende expertises en maatschappelijke posities: economen, ontwerpers, sociologen, bestuurskundigen, beleidsmakers, financiers, transitie-experts, consultants, ondernemers, marketeers, projectontwikkelaars, en nog veel meer.

werkt aan concrete Toekomstplekken. Als we ze op veel plaatsen tegelijk kunnen realiseren, zijn ze het grootste transformatieproject van onze tijd en komen we tot de noodzakelijke transitie van onze leefomgeving. Kunnen we onze krachten bundelen om verandering te vermenigvuldigen?

Ontdek de missie van De Grote Verbouwing

Plan van aanpak

Voor elke strategische werf verzamelen we de inzichten en doorbraken die door lokale initiatiefnemers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers worden ontwikkeld. We kruisen deze expertises, ontrafelen de hardnekkige opgave, en formuleren een agenda voor vervolgstappen. Dat doen we via calls voor praktijken en projecten, workshops en wandelingen waarvan we de inzichten tonen in de vitrines en bibliotheek van strategieën.
We staan op de schouders van de bestaande kennis en praktijk. Een kerngroep beslist deze werf te trekken en samen met stakeholders de hardnekkige opgave te doorbreken. We formuleren en verbeelden concepten voor toekomstplekken. We schetsen en onderbouwen een scenario, smeden de noodzakelijke coalitie en timmeren aan de benodigde praktijk- en capaciteitsopbouw.
Door uit bestaande initiatieven en praktijken te leren, verzamelen we kennis in de vorm van Bouwstenen die lopende en nieuwe projecten voeden en versterken. Zo initiëren en ontwerpen we gezamenlijk de benodigde versnellingsstrategieën om tot daadwerkelijke uitvoeringen, de verbouwingen op het terrein, te komen.
Vanuit bestaande en nieuwe praktijken ontstaan er per transitiethema leeromgevingen. We wisselen kennis uit en richten leernetwerken van actoren op rondom Bouwplaatsen die samen leiden tot Toekomstplekken.
Door van elkaar te leren, kunnen we versnellen en vermenigvuldigen. Dat doen we door het aanpassen van beleidskaders, financieringsmiddelen en wet- en regelgeving. Om dit te kunnen bereiken zetten we Investeringsprogramma’s op en sensibiliseren we het brede publiek om te werken aan het grootste transformatieproject van onze tijd.

Een Toekomstplek

De strategische projecten voor onze samenleving die we tussen nu en 2030 op vele plekken kunnen realiseren om tegelijk florerende ecosystemen, economische ketens en lokaal welzijn en welvaart te versterken. We vertrekken vanuit een gezamenlijke verontwaardiging en een gedeeld engagement rond een of meerdere thema’s en vertalen die naar een projectvoorstel.

vormt de werkruimte rond een strategisch werf waarin gesleuteld wordt aan kansen voor verandering. Toekomstplekken inspireren en begeesteren, ze maken de toekomst tastbaar en beleefbaar. Ze nodigen uit om mee te timmeren aan een positief verhaal van verandering.

Ontdek alle Toekomstplekken

Toekomstplekken

Voedselland

Een gezonde voedselproductie in een klimaatbestendig landschap.

Voedselland

Energiewijken

Naar een collectieve renovatie van ons woningenbestand.

Energiewijken

Klimaatstraten

Leefbare, veilige en gezonde straten.

Klimaatstraten

We maken een stapelplaats van Bouwstenen

Door innovatieve praktijken in kaart te brengen, bundelen we inzichten en destilleren we strategieën die vermenigvuldigd kunnen worden. Zo vormen de Bouwstenen de benodigde ingrediënten voor de realisatie van de verschillende Toekomstplekken.

: een online-platform vol inzichten en expertise verzameld uit de meest diverse hoeken. Zo beginnen we niet steeds opnieuw van nul, maar bouwen we voort op wat er al is. Het online-platform is een voortdurend groeiend instrument voor interdisciplinaire kruisbestuiving.

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

We benaderen de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen vanop ooghoogte. Voor en met diegenen die het moeten doen en voor wie het ertoe doet. Enkel als we alle afzonderlijke krachten bundelen, wars van de waan van de dag en het individuele belang, geraken we met z’n allen vooruit. Ieders bijdrage doet ertoe.

Portretten

videoupdate: 31.03.21

Portraits: #1 Rony

CSA-boer Rony getuigt hoe het Community Supported Agriculture-model zijn inkomen al bij aanvang van het oogstseizoen verzekert – zijn particuliere klanten betalen een lidmaatschap en dragen zo de risico’s mee. De torenhoge grondprijzen in de stadsrand blijven echter een groot obstakel voor startende landbouwers, ongeacht het verdienmodel.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #4 Kurt

Veeboer Kurt wist met natuurorganisaties en fruittelers in de buurt een aantal win-win samenwerkingen op te zetten, vanuit de visie dat landbouwpraktijken onderdeel zijn van een meerlagig landschap.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #3 Yannick

Cultureghem stelt een fundamenteel sociale omgang met voedsel voor de stadsbewoners voor. De kerngedachte omvat toegang tot gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen. Tegelijk wordt het enorme oppervlak van de Abattoir in Anderlecht een bruisende ontmoetingsplek voor de dichtstbevolkte buurt van Brussel – als je eenmaal begint te koken, komen de eters vanzelf.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #2 Bernadette

Een groep buurtbewoners in de Gentse wijk Rabot vocht de aanleg van een buurtparking aan en richtte er een collectieve tuin op in de plaats. Nu vormt het binnengebied met 24 moestuintjes een belangrijke groene ontmoetingsplek voor de buurt.
552713586
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #7 Koen

Het Rollend Klimaatfonds voorziet laagdrempelige leningen voor burgers om hun woning in één klap energiezuinig te maken. Doordat de maandelijkse besparing op de energiefactuur groter is dan het aflossingsbedrag, komt een comfortabele woning ook voor de lagere inkomens binnen handbereik, volgens econoom Koen.
552713943
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #6 Sophie

Heroes for Zero wil nul verkeersdoden of zwaargewonden in de Brusselse straten. Dat gaat niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook over het opeisen van de publieke ruimte: op weg naar een stad die kwetsbare mensen en sociaal leven boven de doorstroom van voertuigen stelt.
552713739
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #8 Koen

Gedeeld gebruik zonder eigenaarsschap en mèt goede afspraken, dat is de kerngedachte van Commons Lab, een Antwerps initiatief sinds 2018. En een common, dat begint al bij een gezamenlijke regenton.
552713397
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #5 Els

Zonnepanelen en lokale groene energie voor zowel de grote als de kleine portemonnee. In Sint Amandsberg, bij Gent, kwam het dankzij het stadsprogramma Buurzame Stroom binnen de mogelijkheden voor Els en haar medebewoners – zonder de gentrificatie aan te jagen.
557952326
videoupdate: 02.06.21

Portraits: #9 Simon

Electricien Simon bekijkt het energieprobleem praktisch. Wat is nodig om een woning duurzaam te verwarmen? Hij belicht de uitdaging die voor ons ligt om de samenleving op grote schaalenergieneutraal te maken. Zijn conclusie: de juiste individuele keuzes maken het verschil, maar nog belangrijker is dat die keuzes zo snel mogelijk en door zoveel mogelijk mensen tegelijk gemaakt worden.
561055637
videoupdate: 09.06.21

Portraits: #10 Lieven

Dat de groenperkjes in de stad, bijvoorbeeld aan de voet van bomen in de straat, netjes en vakkundig onderhouden moeten worden, is iets waar maar weinigen bij stilstaan. Lieven geeft een inkijk in de weerslag van het vergroenen van straten op de beheerwerkzaamheden van de Groendienst –en de manier waarop burgers kunnen meegenieten van deze ‘vanzelfsprekendheid’.
631738274
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #12 Luc

631737465
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #11 Nena

631738566
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #13 Marie

665166101
videoupdate: 18.01.22

Portraits: #14 Roel

665166529
videoupdate: 18.01.22

Portraits: #15 Hanne

De community van De Grote Verbouwing bundelt kennis, middelen en tijd. We zetten abstracte doelen om in concrete verandering in onze woningen, straten, wijken, steden en landschappen. We organiseren lezingen, debatten, werktafels, masterclasses, wandelingen en fietstochten. We doen dromen van meer.

Ontdek alle evenementen