NLENFR

De Mozaïek Dommelvallei

De gebiedsontwikkeling Mozaïek Dommelvallei ontstond van onderuit als reactie op de aanhoudende problematiek van bodemuitputting, afname van biodiversiteit en algehele aantasting van landschappelijke kwaliteiten waarop het formele planningsinstrument vastliep. Een specifieke methodiek van verschillende ‘watermachines’ bouwt aan een collectief kennis- en ervaringsplatform van de verschillende actoren, om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen.

De Mozaïek Dommelvallei is een gebiedsontwikkeling langs de Dommel, tussen Eindhoven en Den Bosch in Nederlands-Brabant. Het project werd in 2014 geïnitieerd door een coalitie van gemeenten, waterschappen en vrijwillige professionals, als reactie op nieuwe ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad, natuur en productieland. De initiatiefgroep en de stuurgroep Mozaïek Dommelvallei zetten daarop de veelzijdige problematiek om in een oplossings- en uitvoeringsgerichte aanpak, met water als verbindend element.

Overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen als initiatiefnemers een projectvoorstel indienen bij Mozaïek Dommelvallei, en ontvangen daarvoor de nodige ondersteuning, kennisverrijking en begeleiding om tot een duurzame en integrale gebiedsplanning te komen.

Binnen het platform werd een methodiek van conceptmatige ‘watermachines’ ontwikkeld, waarin op schematische wijze consecutieve mogelijkheden en oplossingen voor een bepaalde omgeving worden voorgesteld. De watermachines dienen om te verbeelden en te inspireren, maar kunnen ook worden vertaald naar concrete projecten. De machines koppelen meerdere doelen en potentieel tegengestelde belangen aan elkaar, waarbij ervaringen van verschillende actoren worden uitgewisseld. Die gedeelde kennis vormt de basis van een samenhangende gebiedsvisie.

partners en actoren
Initiatiefgroep Dommelvallei
thema
voedsel, water, biodiversiteit, beheer
innovatieve aspecten
burgerzin, solidariteit, organisatievorm, beleidsinnovatie, cultuurverandering
schaal
regio


slideshow
Methodiek van watermachines
De oplossingsgerichte methodiek van 'watermachines' koppelt verschillende problematieken en thematieken aan elkaar. Een voorbeeld van toepassing op park Kienehoef.

Video werkwijze werkateliers
videoVideo werkwijze werkateliers
Ambassadeur Floris Alkemade vertelt aan de hand van enkele voorbeeldprojecten over de werkwijze van Mozaïek Dommelvallei.


Video werkwijze werkateliers

Ambassadeur Floris Alkemade vertelt aan de hand van enkele voorbeeldprojecten over de werkwijze van Mozaïek Dommelvallei.foto: Mozaïek Dommelvallei, 2021

Het Manifest Dommelvallei
artikelHet Manifest Dommelvallei
Het manifest van de Mozaïk Dommelvallei toont de filosofie van het planningsmodel en de methodiek van de watermachines in een notendop.


Het Manifest Dommelvallei


foto: Mozaïek Dommelvallei, 2015